Prezes Sądu Rejonowego w Mogilnie 
SSR Jarosław Opasiński
Zadaniem Prezesa Sądu jest:
1.   Kierowanie sądem i reprezentowanie go na zewnątrz,
2.   Pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej,
3.   Powierzanie sędziom pełnienia funkcji i zwalnianie z ich pełnienia, po             zasięgnięciu wymaganych opinii,
4.   Przyjmowanie skarg i wniosków z zakresu nadzoru                                     administracyjnego,
5.   Ponadto jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach 09:00-14:00.

Tel. 52 315-97-34
adres e-mail : administracja@mogilno.sr.gov.pl