„wyrokiem Sądu Rejonowego w Mogilnie z dnia 16.04.2019 roku o sygn. II K 103/19 Leszek Popielewski, ur. 20.09.1971 roku w Lęborku, syn Bogdana został skazany za popełnienie w okresie od 30.01.2008 r. do 10.12.2018 r. w Mogilnie czynu z art. 209 § 1a k.k. polegającego na tym, że:

 

uchylał się od wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia renty alimentacyjnej na utrzymanie swoich dzieci zasądzonej na mocy wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Mogilnie, sygn. akt III RC 104/05 z dnia 29 września 2005 roku w łącznej kwocie 300 zł miesięcznie, podwyższonej na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Mogilnie sygn. akt III RC 201/08 z dnia 22 stycznia 2009 roku do kwoty łącznej 400 zł miesięcznie, a następnie podwyższonej na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Mogilnie, sygn. akt III RC 178/09 z dnia 24 września 2009 roku do kwoty łącznej 600 zł miesięcznie, gdzie łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych oraz opóźnienie zaległego świadczenia wyniosło co najmniej 3 miesiące, przez co naraził wyżej wymienionych na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,

 

i za to został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym oraz obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci i orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej Sądu na okres 6 (sześciu) miesięcy.”