Prezes
Sądu Rejonowego w Mogilnie
Mogilno, ul. Sądowa 21
nr tel. 52 315-97-34
 

 

A.111.14.2018                                                                 Mogilno, dnia 01 październik 2018r

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Działając na podstawie art. 149 a  § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ,,Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2018,  poz. 23 t.j.))  oraz treści Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. z 2016r., poz.1913 )

 

o g ł a s z a m
 

konkurs na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym               w Mogilnie z zastrzeżeniem że zatrudnienie nastąpi nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

I.          Wymagania:

 

Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnym i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończył 24 lata;
 • zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki, radcowski lub ukończył aplikację sędziowską lub prokuratorską.

 

II.        Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

 

 • konkurs odbędzie się dnia 30 listopada 2018r. o godzinie  9.00 sala nr 19                 

w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie, ul. Sądowa 21.

 

III.       Oznaczenie konkursu:

 

 • A.111.14.2018

 

IV.        Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego,  adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie                    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 • oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • trzy aktualne  fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

V.           Termin i miejsce składania zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

 

 • zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy składać  w terminie do dnia

26.10.2018r. godz. 15.30 ;

 • bezpośrednio w siedzibie  Sądu Rejonowego w Mogilnie w Oddziale Administracyjnym pokój nr 12;  lub nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • lista kandydatów dopuszczonych do konkursu  zastanie podana do wiadomości            w siedzibie Sądu Rejonowego w Mogilnie poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później niż  na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia konkursu.

 

11    Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej.

 

     Praca konkursowa składa się z dwóch części:

 

1.      Testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego,   

postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;

2.      Trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia

wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.",

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
(DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Sąd Rejonowy w Mogilnie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w przypadku konieczności przetwarzania danych nieobjętych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe, o których mowa, to dane identyfikacyjne.

Dane dotyczące Pani/Pana w związku z procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, jednak nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pani/Pan udział.

Dane, których podania wymaga Administrator, są niezbędne do wzięcia udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).