Sąd Rejonowy w Mogilnie sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje zadania z ochrony prawnej, powierzonej w drodze ustaw. 

W poszczególnych wydziałach Sądu prowadzi się: 
  • w wydziałach cywilnych: sprawy z zakresu prawa cywilnego,
  • w wydziałach karnych: sprawy z zakresu prawa karnego,
  • w wydziałach rodzinnych i nieletnich - sprawy:
        - z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
        - dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
        - dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków
          odurzających i psychotropowych, 
        - należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
  • w wydziałach ksiąg wieczystych:
        księgi wieczyste oraz inne sprawy cywilne z zakresu postępowania
        wieczystoksięgowego 

  
Sąd Rejonowy w Mogilnie rozpoznaje wszystkie sprawy z zakresu:
  • prawa cywilnego z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Sądów Okręgowych wymieniona w art.17 kodeksu postępowania cywilnego
  • prawa karnego z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości Sądów Okręgowych wymienionych w art.25 kodeksu postępowania karnego